LangChain.js - v0.2.10

Index

Modules

langchain-anthropic langchain-anthropic/experimental langchain-aws langchain-azure-dynamic-sessions langchain-azure-openai langchain-baidu-qianfan langchain-cloudflare langchain-cohere langchain-community/agents/toolkits/aws_sfn langchain-community/agents/toolkits/base langchain-community/agents/toolkits/connery langchain-community/caches/cloudflare_kv langchain-community/caches/ioredis langchain-community/caches/momento langchain-community/caches/upstash_redis langchain-community/callbacks/handlers/llmonitor langchain-community/callbacks/handlers/lunary langchain-community/callbacks/handlers/upstash_ratelimit langchain-community/chains/graph_qa/cypher langchain-community/chat_models/alibaba_tongyi langchain-community/chat_models/baiduwenxin langchain-community/chat_models/bedrock langchain-community/chat_models/bedrock/web langchain-community/chat_models/cloudflare_workersai langchain-community/chat_models/deepinfra langchain-community/chat_models/fireworks langchain-community/chat_models/friendli langchain-community/chat_models/googlepalm langchain-community/chat_models/googlevertexai langchain-community/chat_models/googlevertexai/web langchain-community/chat_models/iflytek_xinghuo langchain-community/chat_models/iflytek_xinghuo/web langchain-community/chat_models/llama_cpp langchain-community/chat_models/minimax langchain-community/chat_models/moonshot langchain-community/chat_models/ollama langchain-community/chat_models/portkey langchain-community/chat_models/premai langchain-community/chat_models/tencent_hunyuan langchain-community/chat_models/tencent_hunyuan/web langchain-community/chat_models/togetherai langchain-community/chat_models/webllm langchain-community/chat_models/zhipuai langchain-community/document_loaders/fs/chatgpt langchain-community/document_loaders/fs/csv langchain-community/document_loaders/fs/docx langchain-community/document_loaders/fs/epub langchain-community/document_loaders/fs/notion langchain-community/document_loaders/fs/obsidian langchain-community/document_loaders/fs/openai_whisper_audio langchain-community/document_loaders/fs/pdf langchain-community/document_loaders/fs/pptx langchain-community/document_loaders/fs/srt langchain-community/document_loaders/fs/unstructured langchain-community/document_loaders/web/apify_dataset langchain-community/document_loaders/web/assemblyai langchain-community/document_loaders/web/azure_blob_storage_container langchain-community/document_loaders/web/azure_blob_storage_file langchain-community/document_loaders/web/browserbase langchain-community/document_loaders/web/cheerio langchain-community/document_loaders/web/college_confidential langchain-community/document_loaders/web/confluence langchain-community/document_loaders/web/couchbase langchain-community/document_loaders/web/figma langchain-community/document_loaders/web/firecrawl langchain-community/document_loaders/web/gitbook langchain-community/document_loaders/web/github langchain-community/document_loaders/web/hn langchain-community/document_loaders/web/imsdb langchain-community/document_loaders/web/notionapi langchain-community/document_loaders/web/pdf langchain-community/document_loaders/web/playwright langchain-community/document_loaders/web/puppeteer langchain-community/document_loaders/web/recursive_url langchain-community/document_loaders/web/s3 langchain-community/document_loaders/web/searchapi langchain-community/document_loaders/web/serpapi langchain-community/document_loaders/web/sitemap langchain-community/document_loaders/web/sonix_audio langchain-community/document_loaders/web/sort_xyz_blockchain langchain-community/document_loaders/web/spider langchain-community/document_loaders/web/taskade langchain-community/document_loaders/web/youtube langchain-community/document_transformers/html_to_text langchain-community/document_transformers/mozilla_readability langchain-community/embeddings/alibaba_tongyi langchain-community/embeddings/baidu_qianfan langchain-community/embeddings/bedrock langchain-community/embeddings/cloudflare_workersai langchain-community/embeddings/cohere langchain-community/embeddings/deepinfra langchain-community/embeddings/fireworks langchain-community/embeddings/googlepalm langchain-community/embeddings/googlevertexai langchain-community/embeddings/gradient_ai langchain-community/embeddings/hf langchain-community/embeddings/hf_transformers langchain-community/embeddings/jina langchain-community/embeddings/llama_cpp langchain-community/embeddings/minimax langchain-community/embeddings/ollama langchain-community/embeddings/premai langchain-community/embeddings/tencent_hunyuan langchain-community/embeddings/tencent_hunyuan/web langchain-community/embeddings/tensorflow langchain-community/embeddings/togetherai langchain-community/embeddings/voyage langchain-community/embeddings/zhipuai langchain-community/experimental/callbacks/handlers/datadog langchain-community/experimental/chat_models/ollama_functions langchain-community/experimental/graph_transformers/llm langchain-community/experimental/hubs/makersuite/googlemakersuitehub langchain-community/experimental/llms/chrome_ai langchain-community/experimental/multimodal_embeddings/googlevertexai langchain-community/graphs/memgraph_graph langchain-community/graphs/neo4j_graph langchain-community/indexes/base langchain-community/indexes/memory langchain-community/indexes/postgres langchain-community/indexes/sqlite langchain-community/langgraph/checkpointers/vercel_kv langchain-community/llms/ai21 langchain-community/llms/aleph_alpha langchain-community/llms/bedrock langchain-community/llms/bedrock/web langchain-community/llms/cloudflare_workersai langchain-community/llms/cohere langchain-community/llms/deepinfra langchain-community/llms/fireworks langchain-community/llms/friendli langchain-community/llms/googlepalm langchain-community/llms/googlevertexai langchain-community/llms/googlevertexai/web langchain-community/llms/gradient_ai langchain-community/llms/hf langchain-community/llms/layerup_security langchain-community/llms/llama_cpp langchain-community/llms/ollama langchain-community/llms/portkey langchain-community/llms/raycast langchain-community/llms/replicate langchain-community/llms/sagemaker_endpoint langchain-community/llms/togetherai langchain-community/llms/watsonx_ai langchain-community/llms/writer langchain-community/load langchain-community/load/serializable langchain-community/memory/chat_memory langchain-community/memory/motorhead_memory langchain-community/memory/zep langchain-community/memory/zep_cloud langchain-community/retrievers/amazon_kendra langchain-community/retrievers/amazon_knowledge_base langchain-community/retrievers/chaindesk langchain-community/retrievers/databerry langchain-community/retrievers/dria langchain-community/retrievers/metal langchain-community/retrievers/remote langchain-community/retrievers/supabase langchain-community/retrievers/tavily_search_api langchain-community/retrievers/vectara_summary langchain-community/retrievers/vespa langchain-community/retrievers/zep langchain-community/retrievers/zep_cloud langchain-community/storage/cassandra langchain-community/storage/convex langchain-community/storage/ioredis langchain-community/storage/upstash_redis langchain-community/storage/vercel_kv langchain-community/stores/doc/base langchain-community/stores/doc/gcs langchain-community/stores/doc/in_memory langchain-community/stores/message/astradb langchain-community/stores/message/cassandra langchain-community/stores/message/cloudflare_d1 langchain-community/stores/message/convex langchain-community/stores/message/dynamodb langchain-community/stores/message/firestore langchain-community/stores/message/in_memory langchain-community/stores/message/ioredis langchain-community/stores/message/ipfs_datastore langchain-community/stores/message/momento langchain-community/stores/message/mongodb langchain-community/stores/message/planetscale langchain-community/stores/message/postgres langchain-community/stores/message/redis langchain-community/stores/message/upstash_redis langchain-community/stores/message/xata langchain-community/stores/message/zep_cloud langchain-community/structured_query/chroma langchain-community/structured_query/qdrant langchain-community/structured_query/supabase langchain-community/structured_query/vectara langchain-community/tools/aiplugin langchain-community/tools/aws_lambda langchain-community/tools/aws_sfn langchain-community/tools/bingserpapi langchain-community/tools/brave_search langchain-community/tools/calculator langchain-community/tools/connery langchain-community/tools/dadjokeapi langchain-community/tools/dataforseo_api_search langchain-community/tools/discord langchain-community/tools/duckduckgo_search langchain-community/tools/dynamic langchain-community/tools/gmail langchain-community/tools/google_calendar langchain-community/tools/google_custom_search langchain-community/tools/google_places langchain-community/tools/google_routes langchain-community/tools/ifttt langchain-community/tools/searchapi langchain-community/tools/searxng_search langchain-community/tools/serpapi langchain-community/tools/serper langchain-community/tools/stackexchange langchain-community/tools/tavily_search langchain-community/tools/wikipedia_query_run langchain-community/tools/wolframalpha langchain-community/utils/cassandra langchain-community/utils/convex langchain-community/utils/event_source_parse langchain-community/vectorstores/analyticdb langchain-community/vectorstores/astradb langchain-community/vectorstores/azure_aisearch langchain-community/vectorstores/azure_cosmosdb langchain-community/vectorstores/cassandra langchain-community/vectorstores/chroma langchain-community/vectorstores/clickhouse langchain-community/vectorstores/closevector/node langchain-community/vectorstores/closevector/web langchain-community/vectorstores/cloudflare_vectorize langchain-community/vectorstores/convex langchain-community/vectorstores/couchbase langchain-community/vectorstores/elasticsearch langchain-community/vectorstores/faiss langchain-community/vectorstores/googlevertexai langchain-community/vectorstores/hanavector langchain-community/vectorstores/hnswlib langchain-community/vectorstores/lancedb langchain-community/vectorstores/milvus langchain-community/vectorstores/momento_vector_index langchain-community/vectorstores/mongodb_atlas langchain-community/vectorstores/myscale langchain-community/vectorstores/neo4j_vector langchain-community/vectorstores/neon langchain-community/vectorstores/opensearch langchain-community/vectorstores/pgvector langchain-community/vectorstores/pinecone langchain-community/vectorstores/prisma langchain-community/vectorstores/qdrant langchain-community/vectorstores/redis langchain-community/vectorstores/rockset langchain-community/vectorstores/singlestore langchain-community/vectorstores/supabase langchain-community/vectorstores/tigris langchain-community/vectorstores/turbopuffer langchain-community/vectorstores/typeorm langchain-community/vectorstores/typesense langchain-community/vectorstores/upstash langchain-community/vectorstores/usearch langchain-community/vectorstores/vectara langchain-community/vectorstores/vercel_postgres langchain-community/vectorstores/voy langchain-community/vectorstores/weaviate langchain-community/vectorstores/xata langchain-community/vectorstores/zep langchain-community/vectorstores/zep_cloud langchain-core/agents langchain-core/caches/base langchain-core/callbacks/base langchain-core/callbacks/dispatch langchain-core/callbacks/dispatch/web langchain-core/callbacks/manager langchain-core/callbacks/promises langchain-core/chat_history langchain-core/document_loaders/base langchain-core/documents langchain-core/embeddings langchain-core/example_selectors langchain-core/indexing langchain-core/language_models/base langchain-core/language_models/chat_models langchain-core/language_models/llms langchain-core/load langchain-core/load/serializable langchain-core/memory langchain-core/messages langchain-core/messages/tool langchain-core/output_parsers langchain-core/output_parsers/openai_functions langchain-core/output_parsers/openai_tools langchain-core/outputs langchain-core/prompt_values langchain-core/prompts langchain-core/retrievers langchain-core/retrievers/document_compressors/base langchain-core/runnables langchain-core/runnables/graph langchain-core/runnables/remote langchain-core/singletons langchain-core/stores langchain-core/structured_query langchain-core/tools langchain-core/tracers/base langchain-core/tracers/console langchain-core/tracers/initialize langchain-core/tracers/log_stream langchain-core/tracers/run_collector langchain-core/tracers/tracer_langchain langchain-core/tracers/tracer_langchain_v1 langchain-core/utils/async_caller langchain-core/utils/chunk_array langchain-core/utils/env langchain-core/utils/event_source_parse langchain-core/utils/function_calling langchain-core/utils/hash langchain-core/utils/json_patch langchain-core/utils/json_schema langchain-core/utils/math langchain-core/utils/stream langchain-core/utils/testing langchain-core/utils/tiktoken langchain-core/utils/types langchain-core/vectorstores langchain-exa langchain-google-common langchain-google-common/types langchain-google-common/utils langchain-google-gauth langchain-google-gauth/types langchain-google-gauth/utils langchain-google-genai langchain-google-vertexai langchain-google-vertexai-web langchain-google-vertexai-web/types langchain-google-vertexai-web/utils langchain-google-vertexai/types langchain-google-vertexai/utils langchain-google-webauth langchain-google-webauth/types langchain-google-webauth/utils langchain-groq langchain-mistralai langchain-mixedbread-ai langchain-mongodb langchain-nomic langchain-ollama langchain-openai langchain-pinecone langchain-qdrant langchain-redis langchain-standard-tests langchain-textsplitters langchain-weaviate langchain-yandex langchain-yandex/chat_models langchain-yandex/embeddings langchain-yandex/llms langchain/agents langchain/agents/format_scratchpad/log langchain/agents/format_scratchpad/log_to_message langchain/agents/format_scratchpad/openai_functions langchain/agents/format_scratchpad/openai_tools langchain/agents/format_scratchpad/xml langchain/agents/load langchain/agents/openai/output_parser langchain/agents/react/output_parser langchain/agents/toolkits langchain/agents/toolkits/sql langchain/agents/xml/output_parser langchain/cache/file_system langchain/chains langchain/chains/combine_documents langchain/chains/combine_documents/reduce langchain/chains/graph_qa/cypher langchain/chains/history_aware_retriever langchain/chains/load langchain/chains/openai_functions langchain/chains/query_constructor langchain/chains/query_constructor/ir langchain/chains/retrieval langchain/chains/sql_db langchain/document_loaders/base langchain/document_loaders/fs/buffer langchain/document_loaders/fs/chatgpt langchain/document_loaders/fs/csv langchain/document_loaders/fs/directory langchain/document_loaders/fs/docx langchain/document_loaders/fs/epub langchain/document_loaders/fs/json langchain/document_loaders/fs/multi_file langchain/document_loaders/fs/notion langchain/document_loaders/fs/obsidian langchain/document_loaders/fs/openai_whisper_audio langchain/document_loaders/fs/pdf langchain/document_loaders/fs/pptx langchain/document_loaders/fs/srt langchain/document_loaders/fs/text langchain/document_loaders/fs/unstructured langchain/document_loaders/web/apify_dataset langchain/document_loaders/web/assemblyai langchain/document_loaders/web/azure_blob_storage_container langchain/document_loaders/web/azure_blob_storage_file langchain/document_loaders/web/browserbase langchain/document_loaders/web/cheerio langchain/document_loaders/web/college_confidential langchain/document_loaders/web/confluence langchain/document_loaders/web/couchbase langchain/document_loaders/web/figma langchain/document_loaders/web/firecrawl langchain/document_loaders/web/gitbook langchain/document_loaders/web/github langchain/document_loaders/web/hn langchain/document_loaders/web/imsdb langchain/document_loaders/web/notionapi langchain/document_loaders/web/notiondb langchain/document_loaders/web/pdf langchain/document_loaders/web/playwright langchain/document_loaders/web/puppeteer langchain/document_loaders/web/recursive_url langchain/document_loaders/web/s3 langchain/document_loaders/web/searchapi langchain/document_loaders/web/serpapi langchain/document_loaders/web/sitemap langchain/document_loaders/web/sonix_audio langchain/document_loaders/web/sort_xyz_blockchain langchain/document_loaders/web/youtube langchain/document_transformers/openai_functions langchain/embeddings/cache_backed langchain/embeddings/fake langchain/evaluation langchain/experimental/autogpt langchain/experimental/babyagi langchain/experimental/chains/violation_of_expectations langchain/experimental/generative_agents langchain/experimental/masking langchain/experimental/openai_assistant langchain/experimental/openai_files langchain/experimental/plan_and_execute langchain/experimental/prompts/custom_format langchain/experimental/prompts/handlebars langchain/experimental/tools/pyinterpreter langchain/hub langchain/indexes langchain/load langchain/memory langchain/memory/chat_memory langchain/output_parsers langchain/output_parsers/expression langchain/retrievers/contextual_compression langchain/retrievers/document_compressors langchain/retrievers/document_compressors/chain_extract langchain/retrievers/document_compressors/embeddings_filter langchain/retrievers/ensemble langchain/retrievers/hyde langchain/retrievers/matryoshka_retriever langchain/retrievers/multi_query langchain/retrievers/multi_vector langchain/retrievers/parent_document langchain/retrievers/score_threshold langchain/retrievers/self_query langchain/retrievers/self_query/chroma langchain/retrievers/self_query/functional langchain/retrievers/self_query/pinecone langchain/retrievers/self_query/supabase langchain/retrievers/self_query/vectara langchain/retrievers/self_query/weaviate langchain/retrievers/time_weighted langchain/runnables/remote langchain/schema/prompt_template langchain/schema/query_constructor langchain/smith langchain/sql_db langchain/storage/encoder_backed langchain/storage/file_system langchain/storage/in_memory langchain/stores/doc/base langchain/stores/file/in_memory langchain/stores/file/node langchain/text_splitter langchain/tools langchain/tools/chain langchain/tools/render langchain/tools/retriever langchain/tools/sql langchain/tools/webbrowser langchain/util/document langchain/util/math langchain/util/time langchain/vectorstores/memory